Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Кафедра міжнародної економіки  
Назад


Дата: 09.11.10 10:00  


Керівництво кафедри:

завідувач —
Поручник Анатолій Михайлович,
доктор економічних наук, професор;


заступник зав. кафедри —
Антонюк Лариса Леонтіївна,
доктор економічних наук, професор.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Загальна інформація

Кафедра міжнародної економіки (заснована в 1996 р.) серед 4-ох профільних кафедр факультету міжнародної економіки і менеджменту спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних проблем глобального економічного розвитку, регіоналізації та конкурентоспроможності країн, інтеграційних зв’язків України та соціалізації світової економіки.

 

Професорсько-викладацький корпус (20 осіб) забезпечує навчальний процес на всіх факультетах університету з нормативної дисципліни бакалаврського циклу «Міжнародна економіка» та 8 спеціалізованих курсів на магістерських програмах факультету міжнародної економіки і менеджменту та Центру магістерської підготовки КНЕУ.

 

За роки існування кафедри на ній підготовлено 5 докторів та 25 кандидатів економічних наук. Нині на кафедрі працює 8 професорів та 5 доцентів, серед них відомі в Україні вчені (акад. НАН України Ю. М. Пахомов, проф. А. М. Поручник, проф. В. І. Чужиков, проф. Л. Л. Антонюк).

 

Важливими напрямками науково-консалтингової діяльності кафедри є участь її фахівців у підготовці законодавчих та нормативних документів, аналітичних матеріалів для державних інституцій — Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки та ін., проведення бізнес-тренінгів для державних службовців центральних відомств та регіональних органів влади з питань євроінтеграції та регіонального розвитку.

Історія кафедри

Створена у 1996 році на основі кафедри міжнародних економічних відносин, першим завідувачем якої став доктор економічних наук, професор, академік НАНУ Ю. М. Пахомов. З 1997 року її очолює доктор економічних наук, професор А. М. Поручник, який закінчив аспірантуру і докторантуру КНЕУ. Саме вони заклали підвалини формування методичного та науково-дослідного потенціалу кафедри, що відбилося, передусім, на формуванні її висококваліфікованого кадрового складу. Якщо 1997 року на кафедрі працювало 2 доктори та 4 кандидати наук, нині — вже 6 докторів та 10 кандидатів економічних наук. На цей момент кафедра досягла рівня самовідтворення, оскільки приблизно 30 % її складу були випускниками факультету.


Колектив кафедри оптимальний за кваліфікаційним і віковим складом. У ньому представлені: економісти-теоретики, які володіють методологією та теорією міжнародних економічних відносин на високому рівні (професори А.М. Поручник, Ю.М. Пахомов, Л.Л. Антонюк, І.С. Каленюк, В.І. Чужиков, О.А. Швиданенко) та спеціалісти із конкретних дисциплін (доценти В.І. Філіпенко, Я.М. Столярчук, О.Ю. Паценко, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко, А.А. Грищенко). На кафедрі працює 23 викладачі, у тому числі — 6 професорів та 8 доцентів, які є провідними спеціалістами в галузі міжнародних економічних відносин. Серед них — вчені знані як в Україні, так і за її межами: завідувач кафедри міжнародної економіки, академік АН Вищої школи України, доктор економічних наук, професор А.М. Поручник; академік НАНУ, доктор економічних наук, професор Ю.М. Пахомов, д.е.н., професори В.І. Чужиков, І.С.Каленюк, Л.Л.Антонюк.


 


Базова дисципліна кафедри — нормативний курс «Міжнародна економіка» для бакалаврів усіх спеціальностей, який викладається на 16 спеціальностях 9 факультетів університету. Для бакалаврів та магістрів факультету міжнародної економіки і менеджменту викладаються нормативні та спеціалізовані навчальні дисципліни. Нормативними дисциплінами є такі: «Міжнародна економіка» (професор А.М. Поручник, І.С. Каленюк, доценти В.І. Філіпенко, Д.О. Ільницький та інші), «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» (професори Л.Л. Антонюк, О.А. Швиданенко; доцент О.А. Федірко). До спеціалізованих дисциплін належать: «Європейська інтеграція» (професор В.І. Чужиков, доцент Д.О. Ільницький, доцент О.А. Федірко).


Для студентів факультету, які навчаються на магістерських програмах «Управління міжнародним бізнесом», «Міжнародна торгівля», «Міжнародний фінансовий менеджмент» читаються спеціалізовані курси «Управління міжнародною конкурентоспроможністю». У 2005 році відкрито нову магістерську програму «Європейська інтеграція», яка забезпечує фахову підготовку економістів міжнародників для роботи на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях та ринку Європейського Союзу.


Багато праць співробітників складають теоретичну та практичну основу для вивчення всіх аспектів розвитку світового господарства та інтеграції України у глобальне економічне середовище. Найвідомішими науковими працями членів кафедри є: «Національні інтереси України: економічна самодостатність у глобальному вимірі» (А.М.Поручник); «Интеграция Украины в мировое хозяйство» (А.М. Поручник); «Теорія інвестицій» (А.М. Поручник та інші); «Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні» (А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк); «Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. — розділ «Стратегія фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні» (А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк); «Глобалізація і безпека розвитку» (Д.Г. Лук'яненко, Ю.М. Пахомов та ін.); «Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку» (І..C. Каленюк); «Социальная политика в постсоциалистическом обществе». (Ю. М. Пахомов та ін.); «Цивилизационные модели современности» (Ю.М. Пахомов та ін.); «Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації» (Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.C. Савчук); «Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації» (Л.Л.Антонюк); «Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи» (В.І. Чужиков); «Міжнародні інтеграційні процеси сучасності» розділ «Сучасні моделі розвитку інтеграційних процесів» та «Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку» розділ «Регіональна політика та стратегія Європейського Союзу» (В.І.Чужиков), «Малий та середній бізнес» — розділ «Конкурентоспроможність в мікро- та макросередовищі» (О.Ю. Паценко); «Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія» (В.І.Чужиков); «Глобальна парадигма конкурентоспроможності: теоретичні та прикладні аспекти» (О.А.Швиданенко).


Праці співробітників публікуються в усіх провідних економічних періодичних виданнях України та за кордоном. До редакційних колегій таких видань як журнал «Міжнародна економіка» входять професори А.М. Поручник, Ю.М. Пахомов; до редколегії українсько-канадського часопису «Міжнародна економічна політика» входять професори А.М. Поручник, В.І. Чужиков, І.С. Каленюк.


Поряд із науковою роботою колектив кафедри активно працює і над підготовкою навчальної літератури нового покоління, виступаючи провідною ланкою в розробці навчально-методичних матеріалів і літератури вищої школи з питань міжнародних економічних відносин, інтеграційної політики країн, формування конкурентоспроможності національної економіки. Кафедральні підручники стали важливим джерелом знань для студентів і аспірантів як з України, так і країн СНД. Найвідомішими працями, опублікованими кафедрою в останні роки, стали підручники: «Економіка» (професор А. М. Поручник та ін.); «Європейська інтеграція та Україна» (В.Є. Новицький, Т.М. Пахомова, В.І. Чужиков); «Міжнародна інвестиційна діяльність» (Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк, В.І. Чужиков та ін.); «Економіка освіти» (І.С. Каленюк); «Історія економічної думки» (А.М. Поручник та ін.); «Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть» (А.С. Філіпенко, Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник та ін.), «Економіка зарубіжних країн» (В.І.Чужиков); «Світова економіка» / За ред. Філіпенко А.С., Будкін В.С та ін. (Поручник А.М.; Філіпенко В.І.; Столярчук Я.М.).


Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням навчальних технологій. Опрацьовуються новаторські підходи щодо викладання нормативного матеріалу, проведення семінарських занять, організації самостійної роботи студентів. Практично всі заняття провадяться з використанням активних методів навчання. Основна увага приділяється отриманню студентами навичок і проведення прикладних розрахунків, аналізу конкретних ситуацій, підготовки ділової документації, групових проектів, максимально наближених до реальних господарських ситуацій. Застосування сучасних методик дає змогу студентам не тільки глибше засвоїти дисципліни, що вивчаються, але й розвинути навички роботи в групі (команді) та набути управлінського досвіду.


Предметом особливої уваги членів кафедри стало посилення наукової складової викладання, що знаходить свій прояв як у поглибленні теоретичного рівня лекцій, так і в підготовці курсових і дипломних робіт. У процесі навчання активно використовуються комп'ютерні програми; студенти мають можливість самостійно займатись у комп'ютерному центрі за «Електронними підручниками», підготовленими вченими кафедри. За допомогою комп'ютерних програм «Екзамен» і «Модуль» проводиться поточний та підсумковий контроль знань студентів із дисципліни «Міжнародна економіка».


Згідно з навчальною концепцією університету кафедрою були розроблені методичні матеріали для дистанційного вивчення курсу магістерського рівня: «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» (О.А.Швиданенко).


Викладачі кафедри професори А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк, І.С.Каленюк, В.І.Чужиков є членами спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 Київського національного економічного університету; Ю.М.Пахомов членом спеціалізованої вченої ради Інституту світової економіки і міжнародних відносин. На кафедрі ведеться успішна робота із підготовки молодих науково-педагогічних кадрів. Понад 30 аспірантів, докторантів та здобувачів залучені до плідної науково-дослідної роботи. Тільки у 2000-2008 роках 26 аспірантів та 5 докторантів кафедри успішно захистили кандидатські й докторські дисертації та поповнили склад викладачів. Тут ведуться, відомі в Україні та поза її межами, дослідження міжнародної конкурентоспроможності, (д.е.н., професор А.М.Поручник, д.е.н., професор Л.Л.Антонюк, д.е.н., доц. О.А.Швиданенко; міжнародної регіоналістики (д.е.н., професор В.І.Чужиков); цивілізаційної взаємодії і ефективного економічного розвитку в умовах глобалізації (академік НАН України, д.е.н., професор Ю.М.Пахомов).


Важливою ланкою роботи кафедри є активна робота щодо підвищення кваліфікації державних службовців різних рівнів, про що говорить участь її викладачів в організації та проведенні відповідних семінарів та тренінгів, зокрема з питань європейської інтеграції в регіонах та з центральними апаратами Міністерства економіки України, Кабінету Міністрів (В.І.Чужиков, О.А.Швиданенко), Міністерства промислової політики (В.І.Чужиков, Д.О.Ільницький, О.А.Федірко), Північного регіонального центру інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій (Л.Л.Антонюк, І.В.Брикова).


На кафедрі функціонує секція студентського наукового товариства факультету. В її рамках проходять регулярні наукові семінари та тематичні засідання, заслуховуються доповіді кращих студентів на теми актуальних проблем розвитку сучасного світового господарства, здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських наукових конференціях і олімпіадах. Активно залучаються до викладацької діяльності кафедри видатні учені, провідні фахівці у галузі міжнародної економіки, спеціалісти з досвідом науково-методичної роботи та здібні випускники.


Члени кафедри беруть участь в проведенні цілого ряду міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, зокрема постійно діюча міжурядова конференція «Україна на шляху до зрілої національної державності: перехід до розвиненої ринкової економіки» (2002-2005 рр., м. Вашингтон, США, А.М. Поручник , Н.О. Татаренко), «Economics America» (2000, м. Саванна, США), «Розширення ЄС на Схід» (2001, м. Брюссель, Бельгія), «Розвал СРСР: 10 років потому» (2001, м. Москва, Державна Дума РФ), «Regional Development-2002» (2002, м. Каунас, Литва), «Reinventing Regions in the Global Economy» (2003, м. Піза, Італія), «Соціальні диференціації та економічне зростання в умовах регіоналізації та глобалізації» (2005, м. Жешов, Польща); «Транскордонне співробітництво: на шляху до ЄС» (2005, м. Охрід, Македонія);  «Соціальні нерівномірності та економічне зростання» (2008, м. Жешов, Польща) та багато інших.

Професорсько-викладацький склад


Поручник Анатолій Михайлович 
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародної економіки, директор Центру магістерської підготовки.

Контактна інформація
роб. тел.:
205-54-79, 456-58-47
e-mail: porucnik@kneu.kiev.ua; economic@kneu.kiev.ua
 Антонюк Лариса Леонтіївна 
доктор економічних наук, професор,
заступник завідувача кафедри міжнародної економіки, вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Д26.006.02

Контактна інформація
роб. тел.:
456-58-47
e-mail: le.anton@mail.ru; economic@kneu.kiev.ua 


Пахомов
 Юрій Миколайович 

доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений працівник вищої освіти України, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії наук України.

Контактна інформація:
роб. тел.: 234-69-74, 235-51-27;
e-mail: info@iweir.org.ua; www.iweir.org.ua

 

 


Чужиков
 Віктор Іванович 

доктор економічних наук,
професор кафедри міжнародної економіки, Президент громадської організації «Фундація сприяння європейській інтеграції», керівник магістерської програми «Європейська інтеграція» (КНЕУ), завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Національний авіаційний університет, м. Київ). Член спеціалізованих Вчених рад Д26.006.06 та Д 26.062.02.

Контактна інформація:
роб. тел.:
456-58-47, 205-54-75
факс.:  456-19-39
e-mail: chuzhikov.viktor@mail.ru


Каленюк Ірина Сергіївна 
доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки

Контактна інформація
роб. тел.:
 
(044) 456-58-47
e-mail: kalenuk@ukr.net


Швиданенко Олег Анатолійович 
доктор економічних наук,
професор кафедри міжнародної економіки

Сфера наукових інтересів: управління міжнародною конкурентоспроможністю, інтеграція країн європейського простору.

Контактна інформація:
роб. тел.:
 
– 4565847,
e-mail: oleg_shvidanenko@mail.ru


 


Філіпенко Валентина Іванівна
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки

Контактна інформація:
роб. тел.: 456-58-47
e-mail:
valent@iatp.kiev.ua, economic@kneu.kiev.ua

 


Столярчук Ярослава Михайлівна 
доктор економічних наук,
професор кафедри міжнародної економіки,

координатор програми «Бізнес-адміністрування (МБА) Центру магістерської підготовки.

 

Контактна інформація:
роб. тел.: 205-54-78, 456-58-47.
e-mail: ystolyar@kneu.kiev.ua, economic@kneu.kiev.ua


 


Паценко Олег Юрійович 
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки

Контактна інформація:
роб. тел.:
4565847
e-mail:: jts@voliacable.com, economic@kneu.kiev.ua

Грищенко Андрій Анатолійович 

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки

Контактна інформація:      
роб. тел.:  456-58-47
моб. тел.: 8(095)525-01-99
e-mail: hryschenko@ukr.net

Ільницький Денис Олександрович 
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки

Контактна інформація:
роб. тел.:
  565-99-95, 565-99-99, 456-58-47
e-mail:: ida@sma.ua, economic@kneu.kiev.ua


Федірко Олександр Анатолійович 
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки.

Контактна інформація:
роб. тел.:
8-044) 456-58-47
e-mail:  economic@kneu.kiev.ua 


Ольшевська Ірина Петрівна 

кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки.

Контактна інформація:
роб. тел.:
456-58-47
e-mail:  olshevska_ip@mail.ru


Гайдай Юлія Вікторівна 
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки.

Контактна інформація
роб. тел
.: 456-58- 47
e-mail: gayday_yuliya@rambler.ru, economic@kneu.kiev.ua

Рум’янцева Ніна Сергіївна 
старший викладач кафедри міжнародної економіки

Контактна інформація:
роб. тел.:
456-58-47
e-mail: economic@kneu.kiev.ua


Черницька Тетяна Володимирівна 
cтарший викладач кафедри міжнародної економіки

Контактна інформація: 
тел. роб.:
456-58-47; 
e-mail: varensia@ukr.net

Антонюк Катерина Вікторівна 

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки.

Контактна інформація
роб. тел.:
456-58-47
e-mail: yatak2004@list.ru, economic@kneu.kiev.ua 


Брикова Ірина Володимирівн 
асистент кафедри міжнародної економіки.

Контактна інформація:
роб. тел.:
456-58-47
e-mail: brir@rambler.ru, economic@kneu.kiev.ua
 


Олійнич Олена Іванівна
 

асистент кафедри міжнародної економіки.

Контактна інформація:
тел. роб
456-58-47,
e-mail:
elena-kneu@mail.ru

Вінська Оксана Йосипівна 

асистент кафедри міжнародної економіки.

Контактна інформація
роб. тел.: 456-58- 47
e-mail:
economic@kneu.kiev.ua
 


Мачок Євгеній Вікторович 

асистент кафедри міжнародної економіки

Контактна інформація
тел роб.:
(8-044) 456-58-47
e-mail:
5551157@gmail.com


Танащук Ірина Олександрівна

асистент кафедри міжнародної економіки
Освіта: вища. Рік закінчення 2003 Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького
Педагогічний стаж 3 роки
Сфера інтересів: європейська інтеграція; міжнародна конкурентоспроможність
Роб. тел.: (044) 456-58-47
E-mail: yarynka_t@ukr.net, economic@kneu.kiev.ua
Дисципліни, які викладаються

Дисципліни бакалаврського рівня


6.1.
"Міжнародна економіка" (5 кредитів)


Мета
: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.


Завдання
: озброїти студентів знаннями сутності міжнародної економічної системи та закономірностями її розвитку; навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності; допомогти освоїти методи і механізми сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин; навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг; опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції; сутності глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення; вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.


Предметом:
система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.  


6.2. «Міжнародна економіка» (10 кредитів)


Мета
: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.


Завдання
: озброїти студентів знаннями сутності міжнародної економічної системи та закономірностями її розвитку; навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності; допомогти освоїти теорії міжнародної торгівлі, прямих і портфельних інвестицій, міжнародного кредитування, міжнародної трудової міграції, валютних курсів, міжнародної економічної інтеграції та глобалізації; навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг, фінансового ринку і його сегментів, ринку праці, валютного ринку; опанувати знаннями методів і механізмів регулювання міжнародних економічних відносин, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародних розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції, особливостей функціонування основних регіональних інтеграційних угрупувань, сутності проблем глобалізації розвитку та механізмів їх вирішення; вміння використовувати одержані знання у практичній міжнародній економічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.


Предметом:
система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

  


6.3. «Міжнародна економіка» (вибіркова)


Мета:
вивчення даної дисципліни є набуття студентами комплексних знань про найважливіші теоретичні і практичні аспекти світогосподарських зв'язків, їх сучасну інтерпретацію.


Тому задачі курсу спрямовані на: розуміння суті МЕВ, взаємозв'язки їх форм, суб'єктів та рівнів; вміння аналізувати і оцінювати економічне, політико-правове, соціально-культурне середовище та інфраструктуру МЕВ; вивчення принципів і законів розвитку МЕВ, процесів міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперування; форм, методів і механізмів регулювання міжнародної торгівлі, процесів міграції робочої сили та руху капіталу; одержання знань з основних питань та проблем функціонування світової валютної системи, методології міжнародних розрахунків; розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції; вивчення основних видів і форм міжнародного бізнесу; вивчення форм спільного підприємництва; вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи розвитку міжнародних економічних відносин. Ефективній реалізації цілей та завдань курсу підпорядкована логіка його викладання, структура та зміст тем.


Предметом курсу є
 дослідження закономірностей та тенденцій взаємодії національної економіки та усіх видів міжнародної економічної діяльності їх суб’єктів, взаємопов’язаних системою МЕВ.

 


6.4. «Європейська інтеграція»


Мета:
сформувати знання, вміння та навички щодо суті європейської інтеграційної політики та інструментів і механізмів її реалізації.

Європейський вибір України, та розвиток економічних і політичних зв’язків з Європейським Союзом передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців у т.ч. експертів та аналітиків з теоретичних та практичних аспектів Європейського інтеграційного процесу. Виконання такого завдання може бути покладене на провідні економічні вузи України, в яких створені відомі наукові школи з питань економічної інтеграції, а професорсько-викладацький склад пройшов стажування в основних інституціях ЄС.

Програма «Європейська інтеграція» є ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів міжнародників для їх подальшої роботи на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях. Для ефективної роботи на великому та перспективному ринку Європейського Союзу фахівцям необхідні знання суті, етапів та напрямків розвитку європейської інтеграції, особливостей роботи інституцій ЄС, формування бюджету ЄС, основних напрямків спільної аграрної, регіональної, соціальної, монетарної, конкурентної, промислової, технологічної, торговельної, безпекової політики, а також спільної зовнішньої політики та стратегій розвитку ЄС. Особливої актуальності ця програма набуває для України, як найближчого сусіда ЄС, який прагне використати потенціал зближення з ЄС в різних галузях з метою захисту своїх національних інтересів та реалізації їх в межах створювального спільного європейського економічного простору.

Додаткової актуалізації пропонованої програми надає необхідність підготовки фахівців для ведення бізнесу в країнах Євросоюзу, які були б здатні працювати в умовах високої конкуренції та жорстких правил регламентації діяльності в різних секторах європейського ринку.

 


Дисципліни магістерського рівня:

 


6.4.
“Управління міжнародною конкурентоспроможністю”


Метою
навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій), умінь оцінювати їх позицію на світовому ринку та розробляти ефективні конкурентні стратегії для забезпечення їх високого конкурентного статусу.


Завдання
дисципліни орієнтовані на:

ü розуміння майбутніми спеціалістами ключових проблем міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності товарів (послуг), підприємств, галузей, регіонів, національної економіки;

ü уміння визначати й оцінювати показники та фактори міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій) різних типів, розробляти програми її підвищення;

ü дослідження та селекцію різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки, оцінювання їх ефективності;

ü розуміння регулятивно-правової політики у сфері конкуренції на національному та міжнародному рівнях;

ü уміння студентами аналізувати форми і методи конкуренції в трансформаційний період, вибирати оптимальні стратегії українських підприємств (організацій) на зарубіжних ринках;

ü осмислення реалій і перспектив економічного глобалізму, розуміння глобальної конкуренції та специфіки глобальних стратегій корпорацій.


Предмет:
умови, чинники, шляхи та особливості формування висококонкурентоспроможних підприємств (організацій) у глобальному середовищі.  

 


6.5. «Європейська інтеграційна політика»


Метою
навчальної дисципліни є сформувати знання щодо суті європейської інтеграційної політики, її складових, механізмів та інструментів регулювання макропропорцій на країновому та наднаціональному рівнях.


Завдання
дисципліни:

– виявити суть та напрямки сучасної інтеграційної політики ЄС;

– сформувати навички визначення характеру та основних напрямків реалізації окремих видів європейської політики (САП, структурна (регіональна), промислова, конкурентна, інвестиційна, транспортна);

– визначити механізми та інструменти реалізації окремих видів політики ЄС та сформувати у студентів знання щодо особливостей підтримки пріоритетних галузей Євросоюзу.


Предмет
: Механізми та інструменти процесу посилення європейської економічної інтеграції. 

 


6.6. «Європейські стратегії України»


Метою
навчальної дисципліни є сформувати цілісне уявлення суті європейських стратегій України, виявити шляхи та напрями спільних стратегій зближення України та ЄС.


Завдання
дисципліни:

– визначити особливості сучасного стану та перспектив взаємовідносин України з ЄС;

– сформувати навички аналізу шляхів та напрямів конвергенції України та Євросоюзу та концептуальних основ стратегії їх зближення.

Предмет: процес розробки та імплементації концептуальних основ європейських стратегій.

 

 

6.7. «Міжнародний економічний аналіз (вибіркова)»

Метою курсу є оволодіння студентами сучасним інструментарієм аналізу міжнародних економічних процесів, а також набуття ними навичок застосування теоретичних знань в аналітичній та практичній роботі. Базується на вивченні студентами дисциплін: „Економічна теорія”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, „Міжнародна економіка”,  „Міжнародні фінанси”, „Фінансовий ринок”.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 1.Аналізувати кон’юнктуру міжнародних (світових) ринків товарів, послуг, капіталів, робочої сили, здійснювати її моніторинг та прогнозування 2. Аналізувати фактори конкурентоспроможності країн, регіонів, галузей, фірм 3. Аналізувати фактори впливу на розвиток зовнішньої торгівлі країн 4. Діагностувати наслідки застосування інструментів торгівельної політики 5. Аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку 6. Аналізувати тенденцій розвитку міжнародного інвестиційного ринку 7. Оцінювати тенденції розвитку світового фінансового ринку 8. Аналізувати наслідки міжкраїнового переміщення капіталу 9. Діагностувати стан та напрями розвитку міжнародної трудової міграції 10. Оцінювати вплив міграції робочої сили на ринки праці країн 11. Оцінювати ефективність операцій на валютних ринках 12. Аналізувати стан платіжного балансу, фактори впливу на нього

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами: Тема 1. Структурні компоненти та середовище міжнародної економічної системи і їх кількісні та якісні параметри Тема 2. Міжнародні комерційні відносини як об’єкт економічного аналізу Тема 3. Ключові характеристики виробничо-інвестиційної діяльності в системі міжнародних економічних відносин Тема 4. Міжнародні кредитні операції та критерії оцінки їх ефективності Тема 5. Міграція людського ресурсу в системі міжнародного руху факторів виробництва Тема 6. Валютний механізм функціонування сучасного світового господарства Тема 7. Організація та проведення міжнародних розрахунків і їх відображення в платіжних балансах країн Тема 8. Регіональні та глобальні виміри світогосподарського розвитку


 

Науково-дослідницька робота

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять наукові дослідження з широкого кола проблем. У наукових розробках спостерігається значна диверсифікація теоретичних і практичних питань, що стають об'єктом дослідження. Це глобальні проблеми сучасності, процеси регіоналізації та інтеграції в розвитку країн світу, соціальні аспекти, конкурентоспроможність на макро- та мікрорівнях, фінансова глобалізація, проблеми діяльності транснаціональних компаній, міжнародні зв'язки України та багато інших.

Науково-теоретичні та практичні дослідження на кафедрі здійснюються в межах державних науково-дослідних тем: «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку», «Механізм фінансування вищих навчальних закладів (науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт) в умовах диверсифікації джерел», «Формування високого конкурентного статусу України в умовах економічної глобалізації» та «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку», в результаті якої було видано 117 наукових праць за такими основними напрямками:

- міжнародна економічна діяльність, її основні форми та закономірності;
- конкурентоспроможність національної економіки, передумови та чинники її забезпечення;
- інноваційний фактор ефективної інтеграції України у світову економіку;
- розвиток процесів глобалізації та регіоналізації в сучасному світі, відображення їх в розвитку України;
- вплив міжнародних економічних відносин на формування та практику досягнення конкурентоспроможності національних економік;
- проблеми зовнішньоекономічної діяльності України.

Члени кафедри беруть участь у розробці державних концепцій та інших важливих документів.
Науково-дослідна робота кафедри характеризується високим академічним рівнем, практичною спрямованістю, що відображається в розробці науково обґрунтованих рекомендацій за замовленням Міністерства економіки, Ради конкурентоспроможності України, Північного регіонального центру інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

 

Найвідомішими науковими працями членів кафедри є:

1. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія.– К.: КНЕУ, 2008.–352с.
2. Интеграция Украины в мировое хозяйство / А. М. Поручник. — К.: КГЭУ, 1994.
3. Пахомов Ю. М. та ін. Социальная политика в постсоциалистическом обществе: Монографія. — К.: Наука, 2000.
4. Теорія інвестицій: Навч. посібник / Н. О. Татаренко, А.М. Поручник. — К.: КНЕУ, 2000.
5. Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. — К.: КНЕУ, 2000.
6. Лук’яненко Д. Г., Пахомов Ю. М, Новицький В. Є., Сіденко С. В. та ін. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001.
7. Каленюк І. С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку. — К.: КНЕУ, 2001.
8. Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Стратегії фінансування інноваційної діяльності в Україні. — К.: КНЕУ, 2001.
9. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003.
10. Чужиков В. І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи: Монографія. — К.: «Кадри», 2003.
11. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004.
12. Пахомов Ю. М., Татаренко Н. О., Сіденко С. В. та ін. Цивилизационные модели современности: Монографія. — К.: Наукова думка, 2004.
13. Чужиков В. І. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / За ред. З. С. Варналія. — К.: Знання України, 2005.
14. Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т.– Т.І / За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника.–К.: КНЕУ, 2006.–816 с.
15. Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т.– Т.ІІ / За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника.–К.: КНЕУ, 2006.–592 с.
16. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова.–К.: КНЕУ, 2007.–544с. 

Електронні публікації

 

Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія.Брикова І.В. Венчурне фінансування як ключовий механізм комерціалізації інновацій в межах регіональної інноваційної системи. Стаття.

Брикова І.В. Репозиціонування національних регіонів в системі глобальних конкурентних відносин. Стаття.

Брикова І.В. Теоретичні основи міжнародної конкурентоспроможності регіону. Стаття.

Брикова І.В. Ключові фактори формування інноваційних конкурентних переваг національних регіонів в умовах становлення економіки знань. Стаття.

Брикова І.В. Національна інноваційна система як нова мегаінституція глобального економічного середовища. Стаття.

Гайдай Ю.В. Формування  класифікаційних ознак та підходів до визначення  категорії “інститут”. Стаття.

Гайдай Ю.В. Еволюція  економічної глобалізації  та  її рушійні сили. Стаття.

Гайдай Ю.В. Модифікація ролі  національних держав  в умовах динамізації процесів глобалізації. Стаття.

Навчально-методична робота:

Колектив кафедри активно працює над підготовкою навчальної літератури нового покоління, виступаючи провідною ланкою в розробці навчально-методичних матеріалів і літератури вищої школи з питань міжнародних економічних відносин. Кафедральні підручники стали важливим джерелом знань для студентів і аспірантів як з України, так і країн СНД.


 Найвідомішими працями, опублікованими кафедрою в останні роки, стали підручники:


 1. Історія економічної думки: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін. — К.: КНЕУ, 2001.
У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських вчених у розвиток економічної науки.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

2. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, Д. Г. Лук’яненко, А.М. Поручник та ін. — К.: Либідь, 2002.
У книзі з’ясовуються місце і роль економіки України в сучасному світовому господарстві: визначаються кількісні та якісні параметри економічного потенціалу України, який зазнав суттєвих трансформацій унаслідок здійснення ринкових реформ та економічної модернізації. Велику увагу приділено обґрунтуванню передумов і перспектив участі суб’єктів підприємництва України в міжнародних ринках товарів і послуг, капіталів і робочої сили. Окремо розглядаються галузеві виміри взаємодії економіки України зі світовим господарством. Геостратегічне становище української економіки аналізується в контексті поглиблення регіонального та планетарного співробітництва. Поглиблено висвітлюються проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище.
Для студентів, аспірантів, науковців, ділової еліти країни.

3. Європейська інтеграція та Україна: Навч.-метод. посібник / В. Є. Новицький, Т. М. Пахомова, В.І. Чужиков. — Київ, 2002.
Посібник являє собою методичні розробки щодо проведення занять з однойменного курсу, який читається на економічних факультетах вищих навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації. Водночас він може бути рекомендований державним службовцям, що займаються питаннями європейської інтеграції та зовнішньоекономічних зв’язків у відповідних міністерствах, відомствах і державних адміністраціях центрального та регіонального рівнів управління. Посібник може бути використаний при проведенні курсів підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів і держслужбовців.

Розроблені авторами лекції та практичні заняття, що ввійшли до посібника, є результатом навчальної програми для викладачів вузів та державних службовців, організованої Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і німецьким Товар ситом Карла Дуйсберга (CDG) у 2001—2002 рр.

4. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003.
Міжнародна економічна діяльність України є важливою сферою процесів відтворення, усього суспільного життя. Для України врегулювання механізмів співробітництва з іншими державами світу стає важливою умовою побудови ефективного національного господарства, проведення структурної реформи.

У підручнику розглядаються особливості міжнародної економічної діяльності України на сучасному етапі в комплексі різноманітних форм співробітництва, інструментів макроекономічного регулювання та комерційної діяльності, взаємин з іншими країнами, їх угрупованнями та міжнародними економічними організаціями.
Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, підприємців та службовців, які здійснюють міжнародні комерційні операції та їх регулювання, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародної економічної діяльності України.

5. Каленюк І. С. Економіка освіти: Навч. посіб. — К.: Знання України, 2003.
Цей навчальний посібник є першим в Україні виданням, в якому в систематизованому вигляді викладено теоретичні та практичні основи економіки освіти. Розглядаються теоретичні питання освітньої діяльності, система організації та управління освітою, особливу увагу приділено — фінансовому механізму освіти, викладенню правових основ та механізму організаційно-економічної діяльності навчального закладу. Розкриваються проблеми соціально-економічної ефективності освіти, аналізуються сучасні трансформаційні процеси, що мають місце в системах освіти різних країн.

Посібник розраховано на студентів і аспірантів економічних і педагогічних спеціальностей, слухачів системи закладів післядипломної освіти, працівників системи управління в галузі освіти.

6. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк, В. І. Чужиков та ін. — К.: КНЕУ, 2003.
У пропонованому підручнику розглядається інвестиційна діяльність у системі міжнародного бізнесу. Основна увага приділена сутності, мотивації і формам міжнародного інвестування. Показано розвиток міжнародного інвестиційного ринку і його структури, висвітлено суттєві моменти регулювання інвестиційної діяльності на національному, між- і наднаціональному рівнях. Розглянуто умови, масштаби, динаміку, проблеми і перспективи міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, включаючи обліково-аналітичний аспект.
Для студентів вищих економічних навчальних закладів при вивченні дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність».

7. Новицький В. Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку: Навч. посіб. — К.: НАУ, 2004.
У навчальному посібнику розглядаються основні закономірності та історичні особливості ресурсокористування в контексті цивілізаційного розвитку. Досліджуються соціально-економічні й етнокультурні аспекти процесів відтворення, пов’язані з використанням матеріальних та інформаційних ресурсів. Аналізуються наслідки економічної глобалізації та вивчаються можливості оптимізації умов участі відкритої економіки в системі міжнародного поділу праці. Формулюються принципи побудови і функціонування економіки нового типу — інноваційної та інформаційної.

Виникнення інноваційно-технологічної, інформаційної моделі розвитку, пов’язане з формуванням нової цивілізаційної системи, зумовлює інтерес до теми книги широких кіл науковців, аспірантів та студентів у сферах економіки, соціології та історії суспільного розвитку.

8. Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2005.
У навчальному посібнику, написаному на основі сучасного статистичного матеріалу та новітніх методик дослідження розвитку різних економічних моделей дається аналіз особливостей функціонування господарств країн світу. Розглядається структура економіки, тенденції сучасного розвитку та вплив різних факторів, які зумовлюють диспозицію держави або їх груп в умовах глобалізації світового господарства. Значна увага приділена розвитку співробітництва України з провідними зарубіжними державами.

Посібник призначається для студентів, які навчаються за економічними спеціальностями і передусім для економістів-міжнародників, проте може бути використаний широким колом інших науковців (географів, соціологів, політологів та країнознавців), державних службовців та викладачів університетів.

9. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, О. Д. Павловська та ін. — К.: КНЕУ, 2005.
Посібник підготовлено згідно з програмою вивчення нормативної дисципліни «Міжнародна економіка» для бакалаврів економічних спеціальностей. Розрахований на самостійне поглиблене опанування студентами курсу міжнародної економіки, спираючись на методичні поради авторів щодо освоєння теоретичного матеріалу та його закріплення через виконання практичних завдань (написання модулів, рефератів, есе), розв’язання задач, творче осмислення проблемних питань та ділових ситуацій.

 

Контакти

 

Телефони:

Розташування:

Кафедра

456-58-47, 63-08

 каб. 407  

I корпус, 4-й поверх

Адреса:

03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ імені Вадима Гетьмана).
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok